Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

zabawkiija.pl

 

Dział I.

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.nbielizna.pl i prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe LOOK Łukasz Ukarma z siedzibą: Rakszawa 101A, 37-111 Rakszawa, NIP: 815-168-47-04,     REGON 180431884 (dalej Właściciel lub Sklep).

2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową zabawek za pośrednictwem Internetu. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

   ● posiadanie dostępu do Internetu,

   ● posiadanie adresu e-mail,

   ● zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 i nowszej, bądź Opera w wersji 9.0 i nowszej albo Chrome lub Safari),

   ● akceptacja plików c o o k i e s,

   ● włączona obsługa JavaScript.

Dział II. 

Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem. 

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.

3. Rejestracji konta można dokonać na stronie www.nbielizna.pl lub zalogować się za pośrednictwem konta Google+, Facebook bądź Allegro.

4. Właściciel nie ustanowił możliwość odbioru osobistego.

5. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże: 

   ● dane potrzebne do realizacji zamówienia,

   ● zamówione produkty,

   ● sposób dostawy (poczta polska, firma kurierska, odbiór osobisty),

   ● sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).

6. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie podanym na karcie produktu, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

8. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.

9. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i zagranicą.

Dział III.

Ceny produktów i koszty przesyłki

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub EURO.

2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

Dział IV.

Forma płatności za zamówienia

1. Zamawiając dostawę do dom, możecie Państwo zapłacić za zamawiany towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

   ● przelew 89 1020 5558 0000 8102 3041 0419,

   ● płatność w systemie DotPay lub PayPal,

Odbierając zamawiany towar w magazynie 37-111 Rakszawa 101A, możecie Państwo zapłacić gotówką.

2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz numer zamówienia.

Dział V.

Reklamacje dotyczące towarów

1. Zabawkiija.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Zabawkiija.pl, 37-111 Rakszawa 101A. Nbielizna.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Zabawkiija.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego (do pobrania: formularz reklamacyjny), jednak nie jest to obowiązkowe.

Dział VI.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Zabawkiija.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zabawkiija.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe LOOK, 37-111 Rakszawa 101A, drogą mailową na adres sklep@zabawkiija.pl.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Zabawkiija.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Dział VII.

Prawo do odstapienia odstapienia od umowy.


1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje jednak Państwu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe LOOK Łukasz Ukarma, 37-111 Rakszawa 101A lub sklep@zabawkiija.pl.

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy ( do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy), jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo pismo dotyczące wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Proszę odesłać nam rzeczy na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe LOOK Łukasz Ukarma, 37-111 Rakszawa 101A niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Przedsiębiorstwo Handlowe LOOK Łukasz Ukarma, 37-111 Rakszawa, Rakszawa 101A, sklep@zabawkiija.pl

Ja/My(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/-ych(*) Towaru/ów(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . data odbioru Towaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko konsumenta (ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres konsumenta (-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Niepotrzebne skreślić.

Dział IX.

Postanowienia końcowe

1. Przestrzegamy zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa   w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

2. Zabawkiija.pl informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Zabawkiija.pl informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zabawkiija.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zabawkiija.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zabawkiija.pl

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 lutego 2017 roku.